Inspiratiedag
ouderenmis(be)handeling
VLOCO (Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling)
en het Team OMB (deelwerking CAW Oost-Vlaanderen) organise-
ren deze inspiratiedag naar aanleiding van de internationale dag tegen
ouderenmis(be)handeling.
Aanbod van workshops:
Voor wie?
De inspiratiedag richt zich tot hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector, werkzaam
met en voor ouderen.
Waar?
Geuzenhuis, Kantienberg 9 in 9000 Gent
Kostprijs?
80 euro (documentatiemap en catering inbegrepen). Gelieve dit bedrag over te schrij-
ven op rekeningnummer BE52 0682 3407 8609 op naam van CAW Oost-Vlaanderen
met als mededeling inspiratiedag OMB 15 juni 2017, naam en voornaam van de inge-
schreven persoon”.
Bereikbaarheid
MET HET OPENBAAR VERVOER:
Aan het station Gent-Sint-Pieters kan je de volgende bussen nemen
tot aan de halte ‘Muinklaan’: 55 - 57 - 58 en 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77.
Aan het station Dampoort kan je de bussen 70 t/m 74 – 76 & 77
nemen tot de halte ‘Muinklaan’.
MET DE WAGEN:
Er is parkeergelegenheid in de ondergrondse parking van het Sint-Pietersplein.
Hoe inschrijven?
08u45 - 09u15 Onthaal met kofe
09u15 - 09u30 Verwelkoming
09u30 - 09u45 Korte inkijk op de visie vanuit het beleid op de problematiek OMB
Stefaan Berteloot, raadgever woonzorg kabinet Jo Vandeurzen
09u45 - 11u00 Workshop 1
11u00 - 11u15 Pauze
11u15 - 12u30 Workshop 2
12u30 - 13u15 Broodjeslunch
13u15 - 14u30 Workshop 3
14u30 - 15u15 Terugkoppeling vanuit de 4 workshops
PROTOCOL ROND OMB BINNEN ORGANISATIES
door Marc Koninckx, stafmedewerker Familiehulp vzw
Meer en meer organisaties maken werk van de opmaak van een protocol rond
ouderenmis(be)handeling. Het biedt de medewerkers handvaten over welke stap-
pen men kan ondernemen, welke tools men kan hanteren bij het signaleren alsook
nuttige informatie over juridische aspecten... We staan stil bij wat er nodig is om zo’n
protocol op te maken en hoe je dit kan implementeren in je organisatie.
OMGAAN MET ZORGWEIGERING
door Freia Peeters, outreacher - hulpverlener CAW Brussel
Cliënten die zorg weigeren, roepen bij de hulpverlener vaak gevoelens op van on-
macht en frustratie. Wat houdt zorgweigering precies in? Is het een vorm van weer-
stand? Hoe kan je het netwerk erbij betrekken? Wat zijn je eigen valkuilen en wat
als er gevaar dreigt? Binnen deze workshop worden er theoretische én praktische
handvaten aangereikt om alsnog tot verbinding en vertrouwen te komen.
JURIDISCHE ASPECTEN BIJ DEMENTIE
door Ilse Bosman, stafmedewerker en trainer/coach Optimum C
In de begeleiding van personen met dementie en hun familie kom je vroeg of laat
in contact met vragen rond (on)bekwaamheid, vertegenwoordiging, bewindvoering,
lastgeving… Zeker bij (een vermoeden van) ouderenmis(be)handeling is het be-
langrijk om over de juiste informatie te beschikken om de belangen van de oudere
zo optimaal mogelijk te beschermen.
ZORGZAAM COMMUNICEREN
door Mie Baert, trainer-coach/Zorg-Saam
Hoe doorbreek je het taboe om over OMB te praten met slachtoffer, omgeving
en pleger m.a.w. welke handvaten en kennis heb je nodig om dit te doen? Welke
grondhouding is hierbij van belang, hoe kan je sterktes gebruiken om de situatie aan
te pakken, hoe kan je constructief op zoek gaan naar oplossingen waarin niet alleen
de oudere maar ook de ruimere omgeving zich kan terug vinden?
versterkt welzijn
VLOCO
VLOCO
DONDERDAG 15 JUNI 2017
Inschrijven kan via deze link voor maandag 29 mei 2017
Let wel, het aantal deelnemers is beperkt tot 60
en de inschrijving is pas denitief
na ontvangst van het inschrijvingsgeld.