Opdracht van VLOCO

VLOCO richt zich op 5 luiken:

  1. Preventie: VLOCO zet heel wat in om de problematiek rond oudermis(be)handeling onder het publieke bewustzijn te brengen. Bij sensibilisering gaat de aandacht uit naar zowel burgers (ouderen, mantelzorgers…) als hulpverleners. Op deze manier wil VLOCO het taboe rond ouderenmis(be)handeling doorbreken. VLOCO doet dit via het aanbieden van een website, regelmatige updates op sociale media (facebook), het schrijven van artikels, de aanwezigheid op beurzen en het geven van vormingen.
  2. Deskundigheidsbevordering en expertiseontwikkeling: VLOCO wil zich profileren als expertisecentrum en schoolt zich daarom permanent bij om up-to-date te blijven wat betreft nieuwe inzichten in de problematiek en maatschappelijke tendensen. We ondersteunen de regionale OMB-werkingen en helpen studenten wegwijs in de problematiek.
  3. Ondersteuning van hulpverleners: Hulpverleners die met vragen zitten over de detectie of aanpak van ouderenmis(be)handeling kunnen een casus (anoniem) voorleggen bij VLOCO. Samen met de hulpverlener wordt de gehele context in kaart gebracht en bekeken welke mogelijkheden er zijn. Door gericht advies en informatie te geven of door te verwijzen wordt aan de hulpverlener handvaten aangereikt om verder met de betrokkenen aan de slag te gaan.
  4. Wetenschappelijke ondersteuning: VLOCO volgt de ontwikkelingen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek aangaande de problematiek ouderenmis(be)handeling op en neemt deel aan nationale en internationale projecten (vb. Wedo, Daphné, d-Scope…) en onderzoek rond ouderenmis(be)handeling.
  5. Beleidsvoorbereidend werk: VLOCO is voor de overheid een klankbord rond de problematiek ouderenmis(be)handeling. Door middel van overleggen, contacten met hulpverleners, literatuur en wetenschappelijk onderzoek, gegevens uit het RITI en internationale contacten vergaart VLOCO de nodige expertise rond de problematiek. VLOCO signaleert deze naar de overheid en participeert aan de overlegmomenten ter zake.
Historiek
Missie
Visie
Medewerkers
Opdrachten
Contact